Truyền thống, lịch sử hình thành và phát triển của Khoa