1. Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa)

Họ và tên: TS. Đồng Thị Hoàng Yến

Năm sinh: 1977

Chức danh:  Phó Trưởng khoa

Số điện thoại: 0915 072 636

Địa chỉ email: knhoangyendhy@gmail.com

2. Phó khoa

Họ và tên: DSCKII. Hoàng Thị Cúc

Năm sinh: 1969

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Số điện thoại: 091735760

Địa chỉ email: hoangcuctn@gmail.com

3. Phó khoa

Họ và tên: Ths Đoàn Thanh Hiếu

Năm sinh: 1981

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Số điện thoại: 0943 729 898

Địa chỉ email: chiaki200481@gmail.com