1. Trưởng khoa: 

Họ và tên: PGS.TS. Trần Văn Tuấn

Năm sinh: 1967

Chức danh: Trưởng khoa

Số điện thoại: 0912211526

Địa chỉ email: Tranvantuanyktn@gmail.com

2. Phó khoa

Họ và tên: DSCKII. Hoàng Thị Cúc

Năm sinh: 1969

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Số điện thoại: 091735760

Địa chỉ email: hoangcuctn@gmail.com

3. Phó khoa

Họ và tên: Ths Nguyễn Tiến Phượng

Năm sinh: 1960

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Số điện thoại: 01236405999

Địa chỉ email: tienphuongydtn@gmail.com