* Ngày thành lập:  Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược được thành lập tháng 10 năm 2004

* Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn

          - Giảng dạy các học phần Bào chế CND, Bào chế sinh dược học cho các đối tượng sinh viên Đại học Dược hệ chính quy 5 năm, hệ tập trung 4 năm.

          - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

          - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân công.

* Danh sách cán bộ BM Bào chế CND

TT Họ và tên Chức danh Email
1 TS Đồng Thị Hoàng Yến Trưởng bộ môn dongthihoangyen@tump.edu.vn
2 Ths Phạm Thị Thanh Tâm P. Trưởng BM phamthithanhtam@tump.edu.vn
3 TS Nguyễn Duy Thư Giảng viên nguyenduythu@tump.edu.vn
4 Ths Đồng Quang Huy Giảng viên dongquanghuy@tump.edu.vn
5 TS Nguyễn Mạnh Linh Giảng viên nguyenmanhlinh@tump.edu.vn
6 TS Nguyễn Thị Ngọc Giảng viên nguyenthingoc@tump.edu.vn
7 Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy Giảng viên nguyenthihongthuy@tump.edu.vn
8 Ths Nguyễn Thị Lan Hương Giảng viên nguyenthilanhuong@tump.edu.vn
9 Bùi Hồng Việt KTV buihongviet@tump.edu.vn
10 Lê Thị Hải Yến KTV lethihaiyen.bccnd@tump.edu.vn
11 Đoàn Chi Mai KTV doanchimai@tump.edu.vn