Bộ môn Quản lý & KTD

* Ngày thành lập:  

* Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn

          - Giảng dạy các học phần Pháp chế dược, Kinh tế dược, PT Hoạt động kinh doanh

          - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

          - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân công.

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại Email
1 Ths Lương Hoàng Trưởng P.Trưởng BM 0911 232 309 truongydtn@gmail.com
2 DSCK II Hoàng Thị Cúc Giảng viên 0912 735 760 hoangcuctn@gmail.com
3 Ths Dương Ngọc Ngà Giảng viên 0972 528 268 duongngocngadkh@gmail.com
4 Ths Trần Thị Bích Hợp Giảng viên 01292 629 149 ttbh.1981@yahoo.com.vn
5 Ths Nguyễn Văn Lâm Giảng viên 0946 600 585 namgangthep@gmail.com