* Ngày thành lập: Bộ môn Dược lâm sàng được thành lập năm 2004

*  Chức năng năng nhiệm vụ

  - Giảng dạy.

  - Nghiên cứu khoa học.

  - Đào tạo và tự đào tạo.

  - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân công

* Danh sách cán bộ của bộ môn

TT Họ và tên Chức danh Email
1 TS. Hoàng Thái Hoa Cương Phó trưởng Bộ môn hoangthaihoacuong@tump.edu.vn
2 Ths Đỗ Lê Thùy Giảng viên dolethuy@tump.edu.vn
3 Ths. Bùi T Quỳnh Nhung Giảng viên buithiquynhnhung@tump.edu.vn
4 Ths Nguyễn Thị Phương Quỳnh Giảng viên nguyenthiphuongquynh@tump.edu.vn
5 Ths Vũ Quốc Lâm Giảng viên vuquoclam@tump.edu.vn