* Ngày thành lập: Bộ môn Dược lâm sàng được thành lập năm 2004

*  Chức năng năng nhiệm vụ

  - Giảng dạy.

  - Nghiên cứu khoa học.

  - Đào tạo và tự đào tạo.

  - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân công

* Danh sách cán bộ của bộ môn

TT Họ và tên Chức danh Email
1 TS. Hoàng Thái Hoa Cương Trưởng Bộ môn drcuongdhy@yahoo.com
2 Ths Đỗ Lê Thùy Giảng viên dolethuytn@gmail.com
3 Ths. Bùi T Quỳnh Nhung Giảng viên nhungdls@yahoo.com
4 Ths Nguyễn Thị Phương Quỳnh Giảng viên  quynhdlstn@gmail.com
5 Ths Vũ Quốc Lâm Giảng viên