* Ngày thành lập: Bộ môn Hóa dược được thành lập ngày 09 tháng 04 năm 2004

 * Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn

          - Giảng dạy các học phần Hóa lý dược, Hóa dược, Kiểm nghiệm cho các đối tượng sinh viên Đại học Dược hệ chính quy 5 năm, hệ tập trung 4 năm.

          - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

          - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân công.

* Danh sách cán bộ Bộ môn Hóa dược

TT Họ và tên Chức danh Email
1 Ths Đoàn Thanh Hiếu Trưởng Bộ môn doanthanhhieu@tump.edu.vn
2 Ths Bùi Thị Thanh Châm P. Trưởng BM buithithanhcham@tump.edu.vn
3 TS Nguyễn Thu Quỳnh Giảng viên nguyenthuquynh@tump.edu.vn
4 Ths Nguyễn Quang Huy Giảng viên nguyenquanghuy@tump.edu.vn
5 Ths Nguyễn Khắc Tùng Giảng viên nguyenkhactung@tump.edu.vn
6 Ths Nguyễn Thị Quỳnh Giảng viên nguyenthiquynh@tump.edu.vn
7 Ths Bùi Thị Luyến Giảng viên buithiluyen@tump.edu.vn
8 Ths Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giảng viên nguyenthihonghanh@tump.edu.vn
9 Đặng Thị Hương Giang KTV dangthihuonggiang@tump.edu.vn
10 Ngô Thị Loan KTV ngothiloan@tump.edu.vn
11 Trịnh Hương Ly KTV trinhhuonglly@tump.edu.vn
12 Phan Thị Mai Y công  phanthimai@tump.edu.vn