* Ngày thành lập: Bộ môn Dược lý được thành lập vào tháng 7 năm 1968

 * Chức năng, nhiệm vụ bộ môn

 - Giảng dạy các học phần Dược lý cho các đối tượng sinh viên Đại học Dược hệ chính quy 5 năm, hệ tập trung 4 năm.

 - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

 - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân công.

* Danh sách cán bộ Bộ môn Dược lý

TT Họ và tên Chức danh Email
1 Ths Ngô Thị Mỹ Bình Phó trưởng bộ môn ngothimybinh@tump.edu.vn
2 Ths Trần Ngọc Anh Giảng viên tranngocanh@tump.edu.vn
3 Ths Đinh Thị Thu Ngân Giảng viên dinhthithungan@tump.edu.vn
4 TS Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên nguyenthiphuongthao@tump.edu.vn
5 Ths Lại Thị Ngọc Anh Giảng viên Laingocanh@tump.edu.vn
6 Ths Nguyễn Văn Dũng Giảng viên nguyenvandung@tump.edu.vn
7 Nguyễn Khánh Ly KTV nguyenkhanhly@tump.edu.vn
8 Trần Hải Yến KTV tranhaiyen @tump.edu.vn
9 Đàm Thị Thoa Y công damthithoa@tump.edu.vn