* Ngày thành lập: Bộ môn Dược liệu - Thực vật dược được thành lập vào tháng     04 năm 2004.

    * Chức năng, nhiệm vụ

      - Trực tiếp giảng dạy môn Dược liệu và Thực vật Dược cho đối tượng Đại học Dược chính quy và Chuyên tu dược

      - Từng bước hoàn thiện giáo trình, giáo án phục vụ giảng dạy môn học Thực vật Dược, Dược liệu, Dược cổ truyền cho các đối tượng SV chuyên ngành dược

      - Nghiên cứu khoa học

* Danh sách cán bộ Bộ môn Dược liệu

TT Họ và tên Chức danh Email
1 Ths Phạm Thị Tuyết Nhung Trưởng Bộ môn phamthituyetnhung@tump.edu.vn
2 Ths Đinh Phương Liên P.Trưởng BM dinhphuonglien@tump.edu.vn
3 TS Nông Thị Anh Thư Giảng viên nongthianhthu@tump.edu.vn
5 Ths Nguyễn Thị Thu Huyền Giảng viên nguyenthithuhuyen@tump.edu.vn
6 Ths Ngô Thị Huyền Trang Giảng viên ngothihuyentrang@tump.edu.vn
7 Ths Nguyễn Quốc Thịnh Giảng viên nguyenquocthinh@tump.edu.vn
8 Ths Nguyễn Thùy Linh Giảng viên nguyenthuylinh@tump.edu.vn
9 Ths Nguyễn Thị Thu Thủy Giảng viên nguyenthithuthuy@tump.edu.vn
10 Nguyễn Quý Bảy KTV nguyenquybay@tump.edu.vn
11 Nguyễn Thị Huyền KTV nguyenthihuyen@tump.edu.vn
12 Lương Thị Lựu KTV luongthiluu@tump.edu.vn
13 Nguyễn Ngọc Linh KTV nguyenngoclinh@tump.edu.vn