* Ngày thành lập: Bộ môn Dược liệu - Thực vật dược được thành lập vào tháng     04 năm 2004.

    * Chức năng, nhiệm vụ

      - Trực tiếp giảng dạy môn Dược liệu và Thực vật Dược cho đối tượng Đại học Dược chính quy và Chuyên tu dược

      - Từng bước hoàn thiện giáo trình, giáo án phục vụ giảng dạy môn học Thực vật Dược, Dược liệu, Dược cổ truyền cho các đối tượng SV chuyên ngành dược

      - Nghiên cứu khoa học

* Danh sách cán bộ Bộ môn Dược liệu

TT Họ và tên Chức danh Email
1 Phạm Thị Tuyết Nhung Trưởng Bộ môn nhungduoclieu@gmail.com
2 Đinh Phương Liên P.Trưởng BM dinhphuongliendl@gmail.com
3 Nông Thị Anh Thư Giảng viên pgvpharco@yahoo.com
4 Đỗ Thị Thúy Hòa Giảng viên thuyhoa1107@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Huyền Giảng viên nguyenhuyentnvp@gmail.com
6 Ngô Thị Huyền Trang Giảng viên hanhtinhnho@gmail.com
7 Nguyễn Quốc Thịnh Giảng viên nqt2787@gmail.com
8 Nguyễn Thùy Linh Giảng viên  
9 Nguyễn Thị Thu Thủy Giảng viên thuthuyduoclieu@gmail.com
10 Nguyễn Quý Bảy KTV  
11 Nguyễn Thị Huyền KTV nguyenhuyenduoclieu@gmail.com
12 Lương Thị Lựu KTV luubun@gmail.com
13 Nguyễn Ngọc Linh KTV