Với đề tài: "Trầm cảm và các yếu tố liên quan ở sinh viên Điều dưỡng Việt Nam" (Depression and its associated factors among Vietnamese undergraduate nursing students) giáo viên hướng dẫn gồm PGS.TS. Pornpat Hengudomsub và TS. Wantana Suppaseemanont thuộc Khoa Điều dưỡng trường Đại học Burapha, Thái Lan.

Hội đồng chấm luận văn có 4 thành viên gồm: GS.TS. Arpaporn Powwattana, GS.TS Nujjaree Chaimongkol, PGS.TS. Pornpat Hengudomsub, và TS. Wantana Suppaseemanont.

Sau khi nghe học viên Hoàng Minh Hương trình bày kết quả nghiên cứu, hội đồng đã nghe ý kiến của các phản biện về toàn bộ luận văn. Các thành viên trong hội đồng, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận văn và đặt câu hỏi, học viên tiếp thu, trả lời câu hỏi về những vấn đề liên quan.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Luận văn của học viên là một đề tài được nghiên cứu nghiêm túc, có tính mới và ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, không trùng lặp với các nghiên cứu trước đây. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang phù hợp với mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài, các số liệu nghiên cứu đều được xử lý theo phần mềm SPSS 17.0 đảm bảo độ tin cậy.

Các kết quả và đóng góp mới của luận án: Đây là một nghiên cứu khoa học đầu tiên về vấn đề trầm cảm và các yếu tố liên quan ở sinh viên Điều dưỡng Việt Nam và là một tài liệu tham khảo có giá trị, bổ sung cơ sở dữ liệu nghiên cứu về lĩnh vực Điều dưỡng Tâm Thần, một lĩnh vực rất mới tại Việt Nam.

Hội đồng đã ra quyết định và kết luận: Luận văn ”Trầm cảm và các yếu tố liên quan ở sinh viên Điều dưỡng Việt Nam” đáp ứng đủ các yêu cầu của một luận văn thạc sĩ. Học viên Hoàng Minh Hương xứng đáng nhận học vị Thạc sĩ Điều dưỡng. Học viên đã đăng 01 bài báo quốc tế tại tạp chí: Thai Phamarceu and Health Sience; số 6 tập 2 năm 2011.

Luận văn được lưu trữ tại văn phòng Khoa Điều dưỡng; Thư viện trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.