Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam http://duoc.tump.edu.vn/uploads/media/188_Ke_hoach_to_chuc_cac_hoat_dong_ky_niem_68_nam_ngay_Thay_thuoc_Viet_Nam_(2721955-2722023)_20230222084916493490.pdf